คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่คือคลังคำตอบของคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งโดยลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีคำถามอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในหน้านี้ โปรดส่งข้อความทิ้งไว้หรือแจ้งให้เราทราบทาง thailand@ptclabs.comเรายินดีที่จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหล่านี้ให้กับคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางกฎหมาย

พีทีซีแลบบอแรทอรี มีพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับด้านกฎหมาย เราให้บริการเพิ่มเติมในการปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราไม่สามารถทำหน้าที่เป็นทนายความของคุณ แต่เราสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้ พีทีซีแลบบอแรทอรีเพิ่มคุณค่าให้กับผลการทดสอบดีเอ็นเอโดยที่คุณสามารถนำไปใช้ในศาลได้ในอนาคต

เราให้บริการทดสอบความเป็นบิดาทางกฎหมายที่หลากหลาย ห้องแล็บที่ทำการทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอ ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายและไม่สามารถให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายได้ ห้องแล็บที่ทำการทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอหลายแห่งมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหลายรายการ และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเรื่องที่ทำเป็นประจำปกติ เช่นการจัดทำสำเนารายงานห้องปฏิบัติการ(ผลการทดสอบ) หรือใบรับรองการทำธุรกิจ ทางเราได้พิจารณาบริการสนับสนุนพื้นฐานทางกฎหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจที่ลูกค้าซื้อ เมื่อทำการทดสอบดีเอ็นกับทางเรา

การออกใบรับรองให้กับผลการตรวจ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ผลการตรวจในประเทศไทย หรือกับสำนักงานของรัฐบาลไทย ทางเราสามารถทำการรับรองผลการทดสอบกับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย  ทางรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ต้องมีการรับรองความถูกต้องของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศก่อนที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในประเทศไทย  (การขอสิทธิ์ในตัวเด็ก, เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อในใบสูติบัตรของเด็ก, ทำบัตรประชาชนไทย, ฯลฯ) กระบวนการรับรองความถูกต้องใช้เวลาสูงสุด 10 สัปดาห์ และส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการทดสอบความเป็นบิดา ขณะนี้เราเป็นห้องปฏิบัติการในต่างประเทศเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้ผลการตรวจดีเอ็นเอที่ถูกกฎหมายและสามารถรับรองความถูกต้องได้โดยกระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือร้บรองธุรกิจ
รายงานการทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอทุกฉบับที่เราส่งให้ทนายความ เราส่งหนังสือรับรองธุรกิจแนบไปด้วย เอกสารนี้เป็นเอกสารรับรองที่ลงนามโดยผู้ดูแลระบบของพีทีซีแลบบอแรทอรี เพื่อรับรองการถูกต้องของผลการทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอ ในหลายเขตอำนาจศาลหนังสือรับรองนี้จะพอเพียงให้รายงานทางห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากรัฐของคุณต้องการรูปแบบคำให้การที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอ เรามีแบบฟอร์มที่จำเป็น สามารถจัดเตรียมแบบฟอร์มให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้และใบรับรองธุรกิจ
หากผลการทดสอบความเป็นพ่อของคุณนั้นถูกโต้แย้ง หรือทางรัฐ/ศาลต้องการข้อมูลกระบวนการครอบครองวัตถุพยาน ทางเราจะทำการจัดเตรียมและส่งหนังสือรับรองกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้และใบรับรองธุรกิจไปให้ นี่คือข้อความรับรองที่นอกเหนือไปจากการรับรองความถูกต้องทางธุรกิจ และรวมถึงข้อมูลการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอที่ใช้ในเวลานั้นๆ แบบฟอร์มนี้จะมีชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เก็บตัวอย่างและลายเซ็นต์กำกับ สถานที่ รายชื่อ รูปถ่ายของผู้ที่เข้ารับการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ รวมถึงลายเซ็นต์และลายนิ้วมือ ความละเอียดถี่ถ้วนนี้จะทำให้เกิดความสะดวกสบายใหักับผู้ที่เข้ารับการตรวจ เนื่องจากสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้.

ถ้าผู้ดูแลทางกฎหมายต้องการเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอ ทางเราจะเตรียมเอกสารที่คุณต้องการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Many states have passed legislation following a Federal mandate that causes the Chain of Custody and Business Records Affidavit to suffice for the admissibility of a DNA paternity test, without foundation testimony, unless the opposing party files objections to specific aspects of testing within a prescribed number of days after being served with the affidavit. The purpose of this legislation is to eliminate frivolous court contests over very technical details of DNA testing that are already regulated and supervised nationally by the American Association of Blood Banks.

หลายรัฐได้ผ่านการออกกฏหมายตามคำสั่งของรัฐบาล ทำให้กระบวนการครอบครองวัตถุพยานและใบรับรองธุรกิจนั้นเพียงพอในการรับผลการทดสอบความเป็นพ่อด้วยดีเอ็นเอ หากไม่มีพยานหลักฐานแล้ว อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามคัดค้านผลการทดสอบและทำให้เสียเวลาในชั้นศาลมากขึ้น วัตถุประสงค์ของระเบียบการนี้ก็เพื่อลดเวลาและทำให้ศาลดำเนินงานได้ง่ายขึ้น เพราะการทดสอบนั้นได้รับการควบคุมและกำกับดูแลทั่วประเทศโดยสมาคมธนาคารเลือดสหรัฐอเมริกา

คำอธิบายสำหรับผู้พิพากษา, เจ้าหน้าที่พิจารณาคดี และเจ้าหน้าที่ดูแลคดี
บางครั้งปัญหาเกิดขึ้นในชั้นศาลนั้นต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อนหาความเป็นบิดา หรือผลของการทดสอบเองก็ตาม ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษาอาจจำเป็นต้องเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องอนุญาตให้มีการตรวจดีเอ็นเอเพื่อทดสอบความเป็นบิดาเพิ่มเติม หรือเพื่อนทดสอบดีเอ็นกับบุคคลอื่นเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องเข้าใจความสำคัญของรายงานห้องปฏิบัติการทดสอบดีเอ็นเอเพื่อหาความเป็นบิดา เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของเราสามารถแนบจดหมายเพื่อทำความเข้าใจและโน้มน้าวใจในสถานการณ์เช่นนั้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การสนับสนุนทางกฎหมายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังการสนับสนุนทางกฎหมายเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พวกเขาจะหารือกับทนายความถึงคุณค่าที่สำคัญและเป็นประโยชน์ของการทดสอบความเป็นพ่อตามกฎหมาย ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการยอมรับหลักฐานดีเอ็นเอ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถเสนอคำถามพิสูจน์ที่แนะนำ เพื่อสนับสนุนการรับหลักฐานดีเอ็นเอถ้าจำเป็น เจ้าที่ของเรายังเคยทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการและองค์กรทนายความเพื่อนำเสนอการสัมมนาเกี่ยวกับหลักฐานทางดีเอ็นเอ

พยานผู้เชี่ยวชาญ
เรามีบริการให้พยานผู้เชี่ยวชาญสำหรับพยานหลักฐานต่อศาลหากมีความจำเป็น ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถโทรศัพท์ไปหรือเป็นประจักษ์พยานได้หากต้องการ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานทางโทรศัพท์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบของเรา

การทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ทางเรามีบริการทดสอบดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์และยังให้บริการต่างๆ เหมือนกับการทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดา

เราคือส่วนหนึ่งของคุณ
สำหรับการปรึกษาทางด้านกฎหมาย เราเป็นตัวแทนของบริษัทมืออาชีพที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ให้การทดสอบดีเอ็นเอความเป็นพ่อที่เชื่อถือได้มากที่สุด และเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่คุณต้องการ