ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?

คำถาม: ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?

ผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาส่วนใหญ่ (ทั้งแบบที่ใช้ทางกฎหมายและตรวจเพื่อความสบายใจ) จะออกภายใน 5-7 วันทำการนับจากวันที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ของเราได้รับตัวอย่าง ซึ่งระยะเวลานี้รวมเวลา 2 วันทำการ ที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่างด้วยบริการ FedEx และอีก 3-5 วันสำหรับการตรวจในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผลตรวจมักออกในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. (UTC -6) ของสหรัฐอเมริกา หรือเวลา 05.00 - 07.00 น. (UTC +10) ตามเวลาประเทศไทย

HOW LONG WILL IT TAKE TO GET MY RESULT?

Q: HOW LONG WILL IT TAKE TO GET MY RESULT?

A: Results for most paternity tests (Legal or Peace-of-Mind) are usually ready within 5-7 working days from date of submission of samples at our office in Bangkok. This includes 2 working days to courier your samples via FedEx to our laboratory and 3-5 days of actual testing. Results are issued between 16:00-18:00hrs USA time (UTC -6), which in Thai time (UTC +7), is between 05:00-07:00hrs the following day.

WHAT IS DNA? Part 4: How to Recognize a Fake Result or Report

Q: WHAT IS DNA? PART 4: HOW TO RECOGNIZE A FAKE RESULT OR REPORT

A: Unfortunately, there are unscrupulous individuals who sell fake DNA tests, and as people don't buy a DNA test every day, it can be hard to know what to look for when choosing a DNA laboratory, or how to tell if the results are real.

คำถาม: DNA คืออะไร? ตอนที่ 4: วิธีแยกแยะผลตรวจฉบับปลอมและฉบับจริง

คำถาม: DNA คืออะไร? ตอนที่ 4: วิธีแยกแยะผลตรวจฉบับปลอมและฉบับจริง

เป็นเรื่องน่าตกใจที่มีคนให้บริการตรวจ DNA แบบหลอก ๆ และออกผลตรวจปลอมให้กับคุณ และเนื่องจากคุณไม่ได้จำเป็นต้องตรวจ DNA บ่อย ๆ ฉะนั้นจึงยากมากว่าควรจะมองหาหลักประกันอะไรบ้างเมื่อจะเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจ DNA หรือจะบอกว่าผลตรวจทีได้เป็นข้อมูลจริงหรือไม่ วันนี้คุณจะไม่ตกเป็นเหยือของการหลอกลวงนี้อีกต่อไป

Q: WHAT IS DNA? Part 3: Understanding a PTC Paternity Test Report

Q: WHAT IS DNA? PART 3: UNDERSTANDING A PTC PATERNITY TEST REPORT

A: A Paternity Test report from PTC Laboratories shows the DNA profiles of ONE Alleged Father and ONE Child being tested. If the Mother of the Child provides her samples, her profile will be shown as well, however the report will not state the Maternity Index.

คำถาม: DNA คืออะไร? ตอนที่ 3: ทำความเข้าใจรายงานผลตรวจของ พีทีซี

คำถาม: DNA คืออะไร? ตอนที่ 3: ทำความเข้าใจรายงานผลตรวจของ พีทีซี

รายงานผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของ พีทีซี แลบบอราทอรี จะแสดงให้เห็นลายพิมพ์ DNA ของผู้ที่อาจเป็นบิดาและเด็กที่รับการตรวจเพียงอย่างละหนึ่งคนเท่านั้น โดยถ้าแม่ได้ให้ตัวอย่างในการตรวจด้วย ก็จะมีลายพิมพ์ DNA ของแม่แสดงอยู่เช่นกัน แต่จะไม่มีการระบุค่าดัชนีความเป็นมารดา

Top